Udskriv


Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for KABI A/S
Følgende regler finder anvendelse på salg og leverancer fra KABI A/S, medmindre andet skriftligt aftales mellem parterne.

1)
Aftaleindgåelse
1.1

En aftale eller en ordre er først bindende for KABI A/S, når der foreligger en skriftlig aftale eller en af KABI A/S udstedt ordrebekræftelse.

2)
Levering, forsendelse og emballering
2.1
Medmindre forsendelsesmåde er aftalt, vælges denne af KABI A/S.
2.2
Forsendelse sker for købers regning og risiko.
2.3
Leveringstid er normalt 1-2 arbejdsdage fra ordremodtagelse, med mindre andet er aftalt.

3)
Tilbud og priser
3.1
Medmindre andet udtrykkeligt anføres, er tilbud ikke bindende for KABI A/S.
3.2
For såvel uforbindende som bindende tilbud forbeholder KABI A/S sig ret til at sælge de tilbudte produkter til anden side (mellemsalg), indtil købers accept foreligger.
3.3
Priser oplyst i tilbud og ordrebekræftelser er de på tilbudsdagen gældende og 14 dage frem, derudover forbeholder KABI A/S sig ret til at fakturere på basis af de på leveringstidspunktet gældende priser.
3.4
For produkter af udenlandsk oprindelse forbeholder KABI A/S sig ret til at kursregulere prisen på basis af den kurs, der er gældende på betalingsdagen.
3.5
Køber er forpligtet til at acceptere ændringer i priser, der kan henføres til ændringer i offentlige afgifter, uanset om disse ændringer direkte eller indirekte kan henføres til det bestilte produkt.
3.6
Ved fakturering af ordrer på kr. 500 ekskl. moms eller derunder tillægges et ekspeditionsgebyr på
kr. 150 ekskl. moms.
3.7
Alle priser angives ekskl. moms og ab lager, Hørsholm.

4)
Betaling og renter
4.1
Betalingsbetingelser: 30 dage netto.
4.2
KABI A/S forbeholder sig ret til at fremsende produkter pr. efterkrav eller på forudbetaling.
4.3
Køber er ikke berettiget til at foretage tilbageholdelse som sikkerhed for eventuelle modkrav, ligesom køber ikke er berettiget til at foretage modregning med krav, der ikke er anerkendt af KABI A/S.
4.4
Såfremt betaling ikke finder sted rettidigt, debiteres renter med 1,5% pr. påbegyndt måned. Ved fremsendelse af rykker beregnes et rykkergebyr på kr. 150.
4.5
I det omfang dansk lov tillader dette, forbliver leverede produkter KABI A/S ejendom, indtil betaling har fundet sted.

5)
Forsinkelser og force majeure
5.1
KABI A/S er uden ansvar for forsinkelse eller leveringshindring, der skyldes krig, blokade, strejke, lockout, transportuheld, ildsvåde, oversvømmelse, ekstraordinære vejrforhold, import- eller eksportrestriktioner, forsyningsvanskeligheder eller andre hændelser, der forsinker, umuliggør eller vanskeliggør leverancen af årsager, der er uden for KABI A/S kontrol.
5.2
KABI A/S påberåbelse af force majeure i henhold til pkt. 5.1 berettiger ikke køber til at annullere den placerede ordre.
5.3
Uanset om en forsinkelse falder ind under pkt. 5.1, kan der ikke gøres erstatningskrav gældende overfor KABI A/S, idet køber udelukkende skal være berettiget til at hæve købet i henhold til dansk rets almindelige regler herom, og kun såfremt der ikke foreligger force majeure.

6)
Produkter til reparation
6.1
Produkter, der indsendes med henblik på reparation, skal leveres fragtfrit for KABI A/S. Efter reparation afleveres produkterne ab lager Hørsholm.
6.2
Såfremt der ønskes afgivet et tilbud på reparation, vil der blive beregnet et gebyr herfor. Gennemføres reparationen, vil gebyret blive modregnet i reparationsprisen.
6.3
Ved reparation og service vil KABI A/S opkræve miljøomkostninger og betaling for diverse materialer, for så vidt det er relevant i forhold til det udførte arbejde.
6.4
Produkter der indsendes til reparation, skal altid have vedlagt bilag med fejlbeskrivelse, kontaktperson m.v.

7)
Garanti
7.1
KABI A/S yder 12 måneders garanti imod fabrikationsfejl.
7.2
Det er KABI A/S der afgør om en produktfejl er omfattet af garantien.
7.3
Produkter der indsendes som garantireklamation skal indsendes fragtfrit for KABI A/S og returneres fragtfrit til køber.
7.4
Køber skal altid dokumentere garantiperioden ved indsendelse af købsfaktura.
7.5
Produktet der indsendes, skal altid have vedlagt bilag med fejlbeskrivelse, kontaktperson m.v.

8)
Returret og annullering
8.1
Bestilte eller leverede varer kan ikke afbestilles eller returneres af køber, med mindre dette konkret accepteres af KABI A/S. Sådan accept vil i relation til allerede leverede varer være betinget af, at der i købsprisen modregnes et returneringsgebyr på 20%. Varer, der er hjemkøbt eller fremstillet specielt til køber, tages dog aldrig retur.
8.2
Accept af ordreannullering i henhold til pkt. 7.1, vil altid være betinget af KABI A/S godkendelse.
8.3
Hvis KABI A/S accepterer returnering, skal følgende krav være opfyldt:
1. køber skal oplyse fakturanummer på købet,
2. der er oprettet en retursag hos KABI A/S med returnummer,
3. returnummer skal tydeligt fremgå af købers returseddel som medsendes varen,
4. varen er komplet og i salgsbar stand,
5. original emballagen er ubrudt,
6. varerne er emballeret i yderkarton, mærket med KABI A/S varenummer og sorteret (ens varenumre samlet),
7. varen returneres for købers regning til KABI A/S, Hørsholm.

9)
Mangler ved leverede
9.1
Såfremt der konstateres fejl eller mangler ved levering, skal KABI A/S straks underrettes (1-3 dage).
9.2
Transportskader og mangler i forsendelsen i.h.t. fragtbrev skal straks ved modtagelse meddeles til fragtmanden.
9.3
Såfremt der konstateres mangler ved et leveret produkt, er KABI A/S berettiget til at foretage omlevering eller reparation.
9.4
Såfremt køber konstaterer mangler ved et leveret produkt, skal køber straks underrette KABI A/S herom. Mangelfulde dele eller det mangelfulde produkt skal afleveres hos KABI A/S, såfremt KABI A/S bestemmer dette.
9.5
Såfremt KABI A/S ikke tilbyder reparation eller omlevering, kan køber ophæve købet eller kræve et forholdsmæssigt afslag i prisen, hvis dansk rets almindelige regler begrunder dette. Yderligere mangelbeføjelser, såsom ret til erstatning, gives ikke.
9.6
Købers mangelbeføjelser i henhold til ovenstående bortfalder på det tidspunkt, hvor KABI A/S leverandørs forpligtelser bortfalder, dog senest et år efter fakturering.

10)
Produktansvar
10.1
For fejl ved materiel, leveringsfejl eller lignende, og hvor ansvaret for fejlen ligger hos KABI A/S er der tegnet produktansvarsforsikring der dækker i.h.t gældende regler fra vort forsikringsselskab. Der erstattes ikke for driftstab eller andre indirekte tab, der ligger ud over hvad produktansvarsforsikringen dækker.

11)
Øvrige betingelser
11.1
I det omfang at ovennævnte betingelser ikke er dækkende, henvises der til NL17 Almindelige leveringsbetingelser for standardvarer.
11.2
For levering af maskiner og andet mekanisk og elektrisk udstyr, henvises der til NL-M.
11.3
KABI A/S er berettiget til at frigøre sig fra sine forpligtelser, i det omfang de forhindres af krig, epidemi, uroligheder, lockout eller lignende, som KABI A/S ikke er herre over.

KABI A/S
Mandag-torsdag
Fredag
kl. 8.00 - 16.00
kl. 8.00 - 15.00
CVR-nr.: 46 80 98 15
Bank: Nordea
Swiftcode: NDEADKKK
DKK-konto: 2191-0104490700
Euro-konto: 2223-5005845502